კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

გიორგი ხუციშვილი: როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - წიგნი II

გიორგი ხუციშვილი: როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები

წიგნებში თავმოყრილია საქართველოში პირველი კონფლიქტოლოგის, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) დამაარსებელი დირექტორის (1994–2013), ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი ხუციშვილის (1948–2013) საგაზეთო ინტერვიუებისა და ანალიტიკური სტატიების პუბლიკაციათა ნაწილი.

მასალა ეთნიკური, რელიგიური და პოლიტიკური კონფლიქტების მოგვარებას ეხება. აღნიშნულ წიგნებში წარმოდგენილი ინტერვიუები, განცხადებები და სიტყვები ქრონოლოგიის დაცვით ქვეყნდება: პირველი ნაწილი მოიცავს 1991–2005 წწ., ხოლო მეორე ნაწილი კი, 2006-2013 წლების მასალას.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам