კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

1918 - 2024 საქართველო დამოუკიდებლობის გზაზე

106 წლისთავი!

1918 წელი, 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, საქართველოს ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომის ოქმი.

ამიერკავკასიისა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკის დოკუმენტები და მასალები, საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის ტიპოგრაფია, ტფლისი, 1919 წელი.

სამართლებრივი დოკუმენტები დამოუკიდებლობის გზაზე