კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ქალ მედიატორთა ქსელი სამხრეთ კავკასიაში გულწრფელობის, სიმართლისა და ნდობისთვის

წარმოდგენილი დოკუმენტი შექმნილია შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) საგანგებო ფონდის პროგრამის ფარგლებში.

როგორც შეიარაღებული კონფლიქტის პრევენციის ქსელი, მნიშვნელოვანია, რომ GPPAC-ს შეუძლია სწრაფად და ადეკვატურად იმოქმედოს სიტუაციებში, სადაცარსბობს ძალადობის რისკი, ან სადაც ძალადობა შეიძლება გამწვავდეს.

იხილეთ დოკუმენტი რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა:

NETWORK of WOMEN MEDIATORS of SOUTH CAUCASUS FOR SINCERITY, TRUTH AND TRUST, 2023

СЕТЬ ЖЕНЩИН МЕДИАТОРОВ ЮЖНОГО КАВКАЗА ЗА ИСКРЕННОСТЬ, ПРАВДУ И ДОВЕРИЕ, 2023

კი ევროპას! Yes to Europe!

არა რუსულ კანონს! No to russian law!