აკადემიური მეცნიერების როლი საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში

ციხისთავი-ხუციშვილი, ნ. (2020). აკადემიური მეცნიერების როლი საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”, 40, 107-114.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве