აკადემიური მეცნიერების როლი საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში

ციხისთავი-ხუციშვილი, ნ. (2020). აკადემიური მეცნიერების როლი საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”, 40, 107-114.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

27+ მშვიდობის მშენებლობაში

27+ in peacebuilding

27+ в миростроительстве