საქართველოს სამშვიდობო ინფრასტრუქტურა და ქალთა მონაწილეობა 1990-2008 წლებში

ციხისთავი-ხუციშვილი, ნ. (2020). საქართველოს სამშვიდობო ინფრასტრუქტურა და ქალთა მონაწილეობა 1990-2008 წლებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”, 40, 96-106.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве