კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება, მშვიდობის კულტურა - კურიკულუმი საზაფხულო კურსისათვის

ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება და მშვიდობის კულტურა სტუდენტებისათვის

სახელმღვანელო მომზადებულია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) მიერ 2013 წელს.

წინამდებარე კურიკულუმი წარმოადგენს სასწავლო მასალას რომელიც მოემსახურება საზაფხულო უნივერსიტეტის ლექტორებს წარმართონ ერთკვირიანი პროგრამა სტუდენტებისთვის თემაზე “ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება და მშვიდობის კულტურა”. კურიკულუმში თავმოყრილია თეორიული მასალა, მრავალფეროვანი სავარჯიშოები მათი ჩატარების მეთოდებით, ლექსიკონი და მითითებანი დამატებითი მასალის გამოყენებისთვის.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა